Eko sklad

Na JAVNI POZIVI 29SUB-OB15, 30SUB-OB15, 33SUB-OB15, 36SUB-SOCOB15, 37SUB-OB16, 38SUB-EVPO16, 39SUB-EVOB16, 41SUB-OBPO16 IN 45SUB-EVOB16

Prispele vloge se obravnavajo v roku do 90 dni od prispetja na Eko sklad.

Javni poziv 37SUB-OB16 smo prejeli 6.338 vlog. Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 22. 9. 2016 (številka zadnje obdelane vloge je 4.304).

OBVESTILO VLAGATELJEM O NAKAZILU NEPOVRATNIH SREDSTEV

Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude ter popolne zaključne dokumentacije, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku do 60 dni.

V primeru, ko zaključna dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev pred izplačilom. V primeru popolne zaključne dokumentacije, iz katere izhaja da je naložba izvedena pravočasno in skladno s pogoji javnega poziva, pa vlagatelj prejme obvestilo o nakazilu sredstev.

INFORMACIJE

Na vaša vprašanja v zvezi z nepovratnimi sredstvi odgovarjamo po elektronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14. 30 uro na telefonski številki 01 241 48 20.

Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS (velja za razpis 37 SUB).

 

JAVNI POZIV 37SUB-OB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E- vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.800.000 EUR.

Nekatere zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

 • spodbude namenjene le stanovanjskim stavbam na območju Republike Slovenije;
 • kandidirajo lahko le fizične osebe;
 • vloga na javni poziv mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe;
 • naložbe morajo biti izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
 • stavba in vsi njeni deli, morajo biti zgrajeni skladno z veljavno gradbeno zakonodajo;
 • nepovratna finančna spodbuda za ukrepe D, E, F, G, J in K je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
 • višja nepovratna finančna spodbuda za ukrepe, ki bodo izvedeni v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
 • vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo;
 • vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira za več ukrepov na isti stanovanjski stavbi;
 • spodbude se ne dodeljujejo za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav;
 • vgrajenih gradbenih proizvodov, opreme, naprav oz. stanovanjske stavbe (v primeru ukrepov I, J in K) ni dovoljeno odstraniti najmanj tri leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
 • VIŠJA nepovratna finančna spodbuda v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov na isti stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo.

Tehnični pogoji in kriteriji za posamezni ukrep so navedeni pri vsakem ukrepu posebej.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, pri nekaterih ukrepih, ki bodo izvedeni na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka pa višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, a je pri vsakem izmed ukrepov tudi nominalno omejena z najvišjim možnim zneskom spodbude.

V primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov od A do H po javnem pozivu 37SUB-OB16 na starejši stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo, je višina nepovratne finančne spodbude višja. V tem primeru je višja nepovratna finančna spodbuda določena kot vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude in roki za zaključek naložb:
Nepovratna finančna spodbuda se izplača na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

Za izplačilo nepovratne finančne spodbude mora vlagatelj na Eko sklad predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, ki je opredeljena v 8. c) točki javnega poziva oz. v pogodbi o izplačilu nepovratne finančne spodbude.

Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do H je 9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov od A do H v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 (osemnajst) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Rok za zaključek naložbe za ukrepe I, J in K je 24 (štiriindvajset) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Pogoji za pridobitev

E-vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z novim energijsko učinkovitim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti zunanjega stavbnega pohištva morajo biti določene po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena.

Višina spodbude in priznani stroški

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.

Če bo naložba izvedena na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 125 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto, pri čemer bo razlika med osnovno in višjo spodbudo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Priznani stroški vključujejo:

 • odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
 • nakup in vgradnjo senčil;
 • nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
 • popravilo in zaključno obdelavo špalet.

Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega stavbnega pohištva in povečanja površine zasteklitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva.

Postopek pridobitve

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep, kot jih opredeljuje javni poziv.

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Zemljevid